Fremtidens Sophienberg Slot

Ofte stillede spørgsmål

I dag er Sophienberg Slot ikke offentlig tilgængeligt, da både slottet og slotshaven er privat ejendom. Men med vores forslag ønsker vi i fremtiden at åbne mere op for offentligheden.

I forbindelse med vi etablerer boliger, vil der forventeligt blive stillet krav om 60 parkeringspladser. Det svarer til to parkeringspladser pr. bolig. Kravet er lavere, end det antal pladser som er på Sophienberg Slot i dag, så opførelsen af nye boliger på Sophienberg Slot ikke belaster parkering i de omkringliggende nærområder. Vi vil samtidig prioritere at istandsætte de nuværende parkeringspladser på ejendommen, så parkeringen bliver bedre integreret ved alléerne, end de er i dag.

Vi har i området ved Sophienberg Slot, efter tilladelse fra Slots- og Kultursstyrelsen, fældet en række træer på grunden. I den forbindelse har vores entreprenør ved et uheld fældet enkelte træer og buske, som var placeret udenfor vores grund. Det er vi enormt ærgerlige over. Derfor har vi også betalt erstatning for træerne, så de kan genplantes, og nu fået afsat det præcise skel på stedet af landinspektør.

Istandsættelsen af slotshaven har vi tilknyttet en landskabsarkitekt med speciale i barokke haver, som vil restaurere haven med de oprindelige barokke elementer. Vi har udarbejdet en projektplan for dette arbejde, der er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen, som er fredningsmyndighed for haven. Fordi anlægget tidligere ikke er blevet vedligeholdt, vil vi beskære nogle af de forvoksede elementer. Vi vil også genplante andre elementer, der er delvist udgået.

Opførelsen af boliger vurderes nødvendig for at sikre en stabil fremtid for Sophienberg Slot. Kort sagt skal boligerne ses som et bidrag til at skabe større sikkerhed for, at fremtidige ejere økonomisk vil kunne bære den særlige forpligtelse at vedligeholde bygninger og haveanlæg i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, at bebyggelse på nordvestskrænten ikke vil være i konflikt med fredningsinteresser, når det sker ud fra særlige kriterier, som projektet naturligvis overholder. Dorte Mandrup, der er arkitekt på opgaven, har stor erfaring med at arbejde med nye tilføjelser i fredede og bevaringsværdige omgivelser. Dorte Mandrup har med stor indlevelse indarbejdet kantbebyggelsen, så den respekterer anlæggets beplantningsstruktur og landskabsformationer.
Slots- og Kulturstyrelsens vurdering er, ”at byggeriet ligger uden for den geografiske fredning af slotshaven”. I forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens varetagelse af de nationale kulturarvsinteresser, ”…følger vi dog planlægningen for bebyggelsen nøje og tilser, at der ikke sker en negativ påvirkning af det fredede anlæg”. Det kan også ses i projektet, hvor vi respekterer en højdegrænse for byggeriet i forhold til slotshavemuren og kamuflerer boligernes facader med beplantning op mod alleen. Beplantningen og materialevalg til facaderne er udvalgt, så de falder i ét med den omkringliggende natur.
Planerne for Sophienberg gør det nødvendigt at få justeret plangrundlaget for ejendommen. CALUM er i dialog med Hørsholm Kommune om lokalplangrundlaget og herefter igangsættes en lokalplan for området, sådan som man altid gør i den her slags sager. Hos CALUM ved vi, at mange hjerter banker for Sophienberg Slot, og derfor vil vi lægge op til en åben proces, hvor der er dialog om, hvordan projektet kan tage sig ud. Vi vil bl.a. afholde møder med borgere og lokale politikere om vores forslag, og her på siden vil der også være mulighed for, at alle kan sende forslag og input til os.
Scroll to Top